MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อ เครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 Back

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ อาทิ เครื่องดมยาสลบ เครื่องติดตามคลื่นหัวใจ และ เครื่องช่วยหายใจให้กับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล