MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (“กลุ่มบริษัท”) ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ ต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่น ต่อองค์กร และยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีกด้วย กลุ่มบริษัทจึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เรื่อง มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

2. คำนิยาม

กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

บริษัท หมายถึง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง
การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอก การฉ้อโกง การเรียกร้อง หรือรับ การเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ การสนับสนุน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง
การช่วยเหลือในนามกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สินบน หมายถึง
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล/กลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ของขวัญ ของกำนัล หมายถึง
สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซื้อขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง ที่พัก เป็นต้น

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ หมายถึง
การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

เงินสนับสนุน หมายถึง
เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้นโดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาตการขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง
สถานการณ์ที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพอันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่า จะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด

ตัวแทนทางธุรกิจ หมายถึง
นิติบุคคลอื่น หรือ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ว่าจ้างหรือตกลงให้ทำธุรกรรมหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของกลุ่มบริษัท

คู่ค้า หมายถึง
บุคคลที่มีธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของกลุ่มบริษัท

หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง

 • กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน ราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ)
 • พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้าราชการทางการเมือง(ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น
 • หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
 • รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ องค์กรอื่นๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจ ควบคุม

เจ้าหน้าที่รัฐ

 • ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำ
 • พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ

3. ขอบเขต

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดังนี้

 • กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี้

 • สอบทานให้กลุ่มบริษัท มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
 • สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้

 • ควบคุมและกำกับให้มีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยงการตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
 • สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล

พนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

 • ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี) และเข้าร่วมการฝึกอบรมตามที่กลุ่มบริษัทกำหนด
 • แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
 • พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มี กระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง สินเชื่อ งานด้านการขาย การพนักงานงานสนับสนุน และงานด้านการลงทุน

สายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

 • ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • กำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน มีหน้าที่ดังนี้

 • พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ประสานงาน ให้คำปรึกษา และรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยง มาตรการ วิธีการจัดการ และแนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-MBK) และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC-MBK Center) พิจารณา
 • สอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

 • บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
 • จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ และฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดังนี้

 • ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มบริษัท กฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน
 • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชี และเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี โดยจะต้องมีเอกสารแนบครบถ้วนและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง
 • ดำเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
 • ดำเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่าย คู่มืออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

 • สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ให้มีการสื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

5. กรอบการควบคุม

ระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มบริษัท ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างการ บังคับบัญชาและมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายในกระบวนการสอบทานและการควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของกลุ่มบริษัท

แนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท ได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันตามรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันหลักๆ ดังนี้

 1. การให้และการรับสินบน
  • ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
  • ห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 2. การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น

  การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน ทางธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้ ให้ยึดหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต้องใช้จ่ายอย่าง สมเหตุ สมผล และสามารถตรวจสอบได้

 3. การช่วยเหลือทางการเมือง

  กลุ่มบริษัท ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว

 4. การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน

  • การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ การให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนร่วม
  • การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนนั้น ต้องไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  • การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท และคู่มืออำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานที่กลุ่มบริษัท กำหนด ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
  • ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ
 5. การขัดแย้งทางผลประโยชน์

  • กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
   • คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท
   • กรณีการทำธุรกรรมใดเป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสีย เช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ท่านนั้น จะงดออกเสียงและแสดงความเห็นในที่ประชุม และปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  • กรรมการและผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท
   • ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง หรือช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
   • ห้ามแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหมายรวมถึงห้ามแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
   • ห้ามนำข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

6. แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

 1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคำสั่งของกลุ่มบริษัท หรือเห็นการกระทำที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือสอบถามจากฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
 2. ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึ่งของกลุ่มบริษัท ดังนี้

  ทาง E-mail
  คณะกรรมการตรวจสอบ
  E-mail address : ac@mbkgroup.co.th

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
  E-mail address : asksuvait@mbkgroup.co.th

  รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน
  E-mail address : ia@mbkgroup.co.th

  ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ตู้ ปณ. 444 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

 3. พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย การทุจริตคอร์รัปชัน
 4. กลุ่มบริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

7. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร

การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน การบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและมีการดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มบริษัท ที่กำหนดไว้และยึดตามหลักมาตรฐานทางการบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่กลุ่มบริษัทกำหนด

8. บทลงโทษ

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีจิตสำนึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับมาตรการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย กลุ่มบริษัท มีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดนั้น

9. ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้

 1. เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ กฎระเบียบของทางราชการและของกลุ่มบริษัท หรือไม่
 2. สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
 3. เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่น หรือต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

หากไม่แน่ใจควรเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป