MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมภาครัฐ เปิดโครงการ 'REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท' ปลูกจิตสำนึกการรีไซเคิลผ่านศิลปะบนรถซาเล้งเก็บขยะ ครั้งแรกของเมืองไทย

 Back

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และนางสาวศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด พร้อมด้วย นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางมรกต สนิทธางกูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวโครงการ ‘REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท’ นำร่องกระตุ้นเตือนสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาขยะ และหวังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่นยืน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จากซ้ายไปขวา

  1. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  2. นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)
  3. นางสาวศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  4. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  5. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  6. รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. นางมรกต สนิทธางกูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน