MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

CSR Activities

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป จับมือภาครัฐ จัดเวิร์คช็อป 'Transform to Use: DIY ขยะถอดรูป' เปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนสู้วิกฤตโลกร้อนพร้อมมอบถังแยกขยะพิเศษแก่โรงเรียนในเขตปทุมวัน สร้างนิสัยการคัดแยกขยะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน

 Back

จากซ้ายไปขวา
นายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
นางสาวศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด ร่วมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ และนายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน จับมือแก้ปัญหาโลกร้อนจากต้นเหตุ กระตุ้นภาคครัวเรือนให้เปลี่ยนพฤติกรรม ลดการผลิตขยะ นำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่และแยกเพื่อนำเข้าระบบรีไซเคิล จัดเวิร์ค ช็อปให้เยาวชนและชุมชนในย่านปทุมวัน ในกิจกรรม 'Transform to Use: DIY ขยะถอดรูป' ที่ลานกีฬาจารุเมือง เขตปทุมวัน พร้อมส่งมอบถังแยกขยะพูดได้ดีไซน์น่ารักให้กับโรงเรียนในเขตปทุมวัน อาทิ โรงเรียนวัดดวงแข และโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ แยกขยะอย่างถูกต้อง และบ่มเพาะนิสัยแยกขยะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ด้านหน่วยงานภาครัฐ นำทีมวิทยากรลงพื้นที่เสริมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและจัดการขยะ ทั้งขยะทั่วไปและขยะอันตรายอย่างถูกวิธี พร้อมแบ่งปันเทคนิคง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยเริ่มต้นได้จากภายในครัวเรือน

ผู้บริหารเอ็ม บี เค กรุ๊ป พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ส่งมอบถังแยกขยะพูดได้ดีไซน์น่ารักให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดวงแข และโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ แยกขยะอย่างถูกต้อง