MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Company Activities

 

หลักสูตร MBK Future Leader Episode III (in Action : Rope Course)

 Back

เพื่อให้กลุ่มระดับผู้จัดการมีความพร้อมที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคต MBK จึงจัดหลักสูตร MBK Future Leader Episode III (in Action : Rope Course) จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม และ 2-3 มีนาคม 2555 ณ the pine resort จ.ปทุมธานี ในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำเร็จของตนขึ้นอยู่กับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และทีมงานของตน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมกันทำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยื่น