MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดเวิร์คช็อป 'Start Green : DIY สวนผักแนวตั้ง' ส่งต่อความรู้การจัดการปัญหาขยะล้นเมืองอย่างสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมือง

 Back

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสานต่อ โครงการ ‘REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท' การปลุกกระแสชุมชนและสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งจุดประกายไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยในปีนี้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับพนักงานจิตอาสาในเครือ ได้จัดกิจกรรม ‘Start Green : DIY สวนผักแนวตั้ง' การส่งต่อความรู้การจัดการปัญหาขยะล้นเมืองอย่างสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองในเขตปทุมวัน โดยการนำบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ หรือของเก่าที่มีอยู่ภายในบ้านมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสวนผักปลอดสารพิษแนวตั้งแบบใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อย ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนและสังคมแล้ว ผักปลอดสารพิษที่ได้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย