MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมสนับสนุนของรางวัลในงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข

 Back

คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณพินิต อารยะศิลปะธร (ที่ 2 จากซ้าย)ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน พร้อมสนับสนุนถังดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันที่มาร่วมงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ สำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้