MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ BANGKOK FORUM 2018

 Back

คุณธัญพิชชา พึ่งสุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณกรกนก จึงภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) (ขวา) ในโอกาสที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ BANGKOK FORUM 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เอเชียที่ยั่งยืนในอนาคต" (Future Sustainable Asia)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา