MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์ฯ เพื่อการท่องเที่ยว

 Back

คุณไปรยาภรณ์ แข็งแรง (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ คุณพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย คุณอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.องศา ศักดิ์ทอง (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมตรวจประเมินด้านคุณภาพของการบริการ การจัดการด้านความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านระบบการป้องกันอัคคีภัยแก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งผลจากการตรวจประเมินพบว่าตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566