MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และ ได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน และรางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ประเภทความเป็นเลิศ "Top Business Strategy Award 2022"

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ประเภทความเป็นเลิศ ประเภท “Top Business Strategy Award 2022” ที่มอบให้แก่บริษัทที่มีการวางกลยุทธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม มีธุรกิจในเครือที่หลากหลาย แต่ละธุรกิจสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลการดําเนินธุรกิจมีความโดดเด่นทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการและการบริการลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

MEA ENERGY AWARDS

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า ในโอกาสที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้อํานวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 สาขา “การ ท่องเที่ยวและโรงแรม” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มี ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม และ รัฐวิสาหกิจ

PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการ

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้รับรางวัล “PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคะแนน สูงสุดในแต่ละประเภท

Sustainability Disclosure Acknowledgement 2022

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2022 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2564 โดยเป็น 1 ใน 268 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 716 บริษัท ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

MBK SMART FORCE SECURITY GUARD COMPANY LIMITED

MBK SMART FORCE SECURITY GUARD COMPANY LIMITED

Amazing Thailand Safeety and Health Administration (SHA)

Amazing Thailand Safeety and Health Administration (SHA)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

เกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ประจำปี 2563

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ประจำปี 2563

ISO50001 : 2018

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 : 2018

รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัดได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ได้รับเครื่องหมายรับรอง "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard" ประเภทมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าและประเ๓ทมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้รับเครื่องหมายรับรอง "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard" ประเภทมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้า

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ #PROUDPROJECT

บริษัท พาราไดร์ พาร์ค จำกัด ได้รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard)

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561

เป็นการรับรองว่าบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท พาราไดซ์ จำกัด มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างด้วยระบบวทิภาคี ภายใต้หลักสุจริตใจและมีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้าง

Thailand Energy Award 2017

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับรางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานจากการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จาก กระทรวงพลังงาน

CERTIFICATE ISO 9001:2015

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นองค์กรมีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จาก Bureau Veritus (BV)

มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard)

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard)

Service and Safety Standard in Shopping Center for Tourism

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับเครื่องหมายรับนรองมาตรฐาน 1 ใน 10 ศูนย์การค้าที่มีมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จาก กรมการท่องเที่ยว

2017 Top10 People's Choice Awards Thailand

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ศูนย์การค้าที่ครองใจนักท่องเที่ยวชาวจีน จากผลโหวตของนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 3.7 ล้านคน ผ่านทางเว็บไซต์ www.peopleschoiceawrdthailand.com เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thailand Energy Awards 2016

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับรางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารดีเด่น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 จาก กระทรวงพลังงาน

โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงการโรงงานสีขาว

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่น

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Investors' Choice Award

รางวัลแห่งเกียรติยศของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และทำให้ความเท่าเทียมแก่ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทมหาชน และธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย โดยทำคะแนน AGM ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องกัน 5 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เกีนรติบัตรในฐานะให้การสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนบ้านร่าหมาด จังหวันกระบี่

โครงการ 'Grow Happiness: สร้างชุมชนคูณสุข' โดย เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ ธนาคารธนชาต

เครือข่ายแรงงานเพื่อป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานเพื่อป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ

คัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมภิบาล จาก สถาบันไทยพัฒน์

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจากวารสารการเงินธนาคาร

โครงการโรงงานสีขาว

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว เมื่อปี 2555