MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

คณะผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร : สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน

รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายวิจารณ์ หีบพร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 3 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายจรูญ ปัญญาฉัตรพร

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมโครงการ

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรี สมนันตา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

นางสาวจรูญรัตน์ สาลี

ผู้อำนวยการ 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร : สายพัฒนาธุรกิจ

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ

นายสมบูรณ์ ประสบพิบูล

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

ผู้บริหาร : สายกฎหมาย

นายอภิชาติ กมลธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย

นายอุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา

ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล

นายสุทธิฤกษ์ บำรุงชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม-สัญญา

นายอภิชาติ สุภาเดช

ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน

ผู้บริหาร : สายการเงินและบริหาร

นายเกษมสุข จงมั่นคง

รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 1 สายการเงินและบริหาร

นายสุรพล เสนาจักร์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 2 สายการเงินและบริหาร

นางสาวกาญจนา ปัญญารัตนกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

นายบุญเลิศ รักวิจิตรศิลป์

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิจจา ศิลปวงษา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

นางสาวสุภาพร ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

ผู้บริหาร : สายการตลาด

นายสมพล ตรีภพนารถ

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

นางสาวสุกัญญา สิเด็น

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นางสาวศตกมล วรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายยศสันธ์ ศรีสุชาติ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดดิจิตอล

ผู้บริหาร : สายตรวจสอบภายใน

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

นางชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

ผู้บริหาร : สายทรัพยากรบุคคล

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชรินทร์ พินทุนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหาร : สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์

นายวิศาล สิปิยารักษ์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์

นางสาวสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์

ผู้บริหาร : สายปฏิบัติการ

นายสาธิต สายศร

รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

นายศตวรรษ หลักแหลม

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย

ดร.ประหยัด บุญคำ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม