MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งชันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กรและยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีกด้วย กลุ่มบริษัทจึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึ่งได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

2. คำนิยาม

กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

บริษัท หมายถึง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง
การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอก การฉ้อโกง การเรียกร้อง หรือรับ การเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ การสนับสนุน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง
การช่วยเหลือในนามกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเช้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สินบน หมายถึง
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ของขวัญ ของกำนัล หมายถึง
สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซื้อขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง ที่พัก เป็นต้น

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน หมายถึง
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ หมายถึง
การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ซุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้นโดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาตการขอหนังสือรับรองและการใด้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง
สถานการณ์ที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพอันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่า จะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไต้มากน้อยเพียงใด

ตัวแทนทางธุรกิจ หมายถึง
นิติบุคคลอื่น หรือ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ว่าจ้างหรือตกลงให้ทำธุรกรรมหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของกลุ่มบริษัท

คู่ค้า หมายถึง
บุคคลที่มีธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของกลุ่มบริษัท

หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง

 • กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน ราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ)
 • พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้าราชการทางการเมือง (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น
 • หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
 • รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ องค์กรอื่นๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
 • พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ

3. ขอบเขต

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชันนี้ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดังนี้

 • กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี้

 • สอบทานให้กลุ่มบริษัท มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
 • สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ดังนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวช้องทุกฝ่าย
 • ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้

 • ควบคุมและกำกับให้มีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยง การตรวจสอบและบริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและทันเวลา
 • สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล

พนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

 • ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชัน รวมถึงมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี) และเข้าร่วมการฝึกอบรมตามที่กลุ่มบริษัทกำหนด
 • แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
 • พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีกระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง สินเชื่อ งานต้านการขาย การพนักงาน งานสนับสนุนและงานด้านการลงทุน

สายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

 • ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาและช้อแนะนำเกี่ยวกับการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • กำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน มีหน้าที่ดังนี้

 • พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดให้หน่วยงานภายในองค์กร ประเมินความเสี่ยงต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ประสานงาน ให้คำปรึกษาและรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยง มาตรการ วิธีการจัดการและแนวทางควบคุมความเสี่ยงต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (MBK CAC และ CAC บริษัทในเครือ) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (MBK RMC และ RMC บริษัทในเครือ) พิจารณา
 • สอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทโดยการกำหนดเป็นข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและครอบคลุม
 • จัดให้มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง แต่งตั้งพนักงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 • ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสื่อสาร ฝึกอบรม ให้ความรู้ และจัดทำแบบทดสอบประเมินผลความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนัก และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ และฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดังนี้

 • ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มบริษัท กฎหมายและหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน
 • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชีและเก็บรักษาช้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวซ้องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี โดยจะต้องมีเกสารแนบครบถ้วนและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง
 • ดำเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
 • ดำเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่าย คู่มืออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานและสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

 • สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ให้มีการสื่อสารต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

2. แนวทางดำเนินการ

 • ระบบการควบคุมภายใน

  กลุ่มบริษัท ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาและมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายในกระบวนการสอบทานและการควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของกลุ่มบริษัท

 • แนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  กลุ่มบริษัท ได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันตามรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันหลักๆ ดังนี้

  • การให้และการรับสินบน
   • ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจและห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
   • ห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
  • การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัลการเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งการให้หรือรับของขวัญ ต้องมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้
  • การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของกลุ่มบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว
  • การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และการให้เงินสนับสนุน
   • การให้หรือรับเงินบริจาค หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรม โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
   • การเบิกคำใช้จ่ายเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานการบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทและคู่มืออำนาจอนุมัติ ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานที่กลุ่มบริษัท กำหนด ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
   • ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกรทบทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ
   • การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    • กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
     • คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท
     • กรณีการทำธุรกรรมใดเป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสีย เช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ท่านนั้น จะงดออกเสียง และงดแสดง ความเห็นในที่ประชุมและปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
    • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท
     • ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง หรือช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
     • ห้ามแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งหมายรวมถึงห้ามแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
     • ห้ามนำข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  • ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึ่ง
   • ทาง E-mail
    คณะกรรมการตรวจสอบ
    E-mail address : [email protected]

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    E-mail address : [email protected]

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรวจสอบภายใน
    E-mail address : [email protected]

   • ทางจดหมายถึงบุคคลตังกล่าวข้างต้น
    บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
    444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
    กรุงเทพมหานคร 10330
  • พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน
  • กลุ่มบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ใต้กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
  • ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากกรรมการผู้บริหารและพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้

   ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

   • เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการและของกลุ่มบริษัทหรือไม่
   • สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
   • เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่น หรือต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่ หากไม่แน่ใจควรเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือสอบถามฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
  • การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน การบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และมีการดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มบริษัทที่กำหนดไว้ และยึดตามหลักมาตรฐานทางการบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่กลุ่มบริษัทกำหนด

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

6. บทลงโทษ

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีจิตสำนึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับมาตรการนี้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่การทุจริตคอร์ปชันส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดนั้น