MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ค่านิยมองค์กร

 

ภารกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็น ค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทและได้มีการทำกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก (Behavior) ที่ถือเป็น มาตรฐานในการบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร

“องค์กรแห่งการเรียนรู้”

การพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็น ค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทฯ และได้มีการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก (Behavior) ที่ถือเป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร “องค์กรแห่งการเรียนรู้” นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหา แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราควรมีความเชื่อ ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า SMOOTH© โดยมีความหมาย ดังนี้

Service Mind

มีจิตบริการ

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก โดยมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก

Merit & Integrity

ทำงานโปร่งใส

ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม

Ownership

รักในองค์กร

มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Openness

พร้อมเปิดใจกว้าง

เปิดใจกว้าง รับฟังและสื่อสารอย่างเปิดเผย

Teamwork

สร้างทีมงานเด่น

ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

High Commitment

เน้นความมุ่งมั่น

มีความมุ่งมั่นทุ่มเท รับผิดชอบต่องานได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

Continuous Learning

สร้างสรรค์การเรียนรู้

ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด มั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ๆ

ทั้งนี้ ระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากต้องยึดถือ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม SMOOTH© แล้ว ยังกำหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยกำหนดค่านิยม L D P ขึ้น

Leader of Change

นำการเปลี่ยนแปลง

เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธา เพื่อนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง

Decisiveness

เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ

กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ ข้อมูลที่มี และเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์

People Development

สร้างคนเก่งคนดี

ส่งเสริม พัฒนา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและเติบโตก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาเป็นกลยุทธ์หนึ่ง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการขยายธุรกิจและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization: LO โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการตามระบบ KM เพื่อให้การจัดการความรู้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกันทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM Website) โดยแบ่งชั้นความรู้ตามระบบงาน (Work System) การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดงาน KMOC Day เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ที่ผ่านจากการทำ CoP การจัดกิจกรรม Book Brief เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านและพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและยังขยายวงจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับบริษัทฯ