MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ค่านิยมองค์กร

 

MODERN

มีความทันสมัยและปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

มีความทันสมัยทั้งในการคิดและการกระทำ มีทัศนคติเชิงบวกที่จะเปิดรับความทันสมัยอย่างเต็มใจและเปิดใจ มีความคิดริเริ่มไม่หยุดนิ่ง เข้าใจในเทคโนโลยีและพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งมั่นปรับตัวเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตที่จะมาถึง และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัยล้ำหน้าในการทำธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

BELIEF

ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

ความสามารถในการสร้างให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของลูกค้าภายในและภายนอก ด้วยระบบและวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส การมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ การรักษาคำมั่นสัญญาและการมีความรับผิดชอบ ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพที่สามารถตอบสนองลูกค้า ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความคาดหวัง โดยยึดหลักปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ

KEYS

การมีคำตอบที่หลากหลาย

การเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกสถานการณ์สามารถนำเสนอตัวเลือกหรือทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเป็นคำตอบให้แก่ลูกค้าได้เสมอ ด้วยการจัดหาสินค้าและการบริการที่ทำให้ลูกค้าประทับใจและรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี (สำหรับลูกค้าภายใน) หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเขา (สำหรับลูกค้าภายนอก)

you

ความเข้าใจลูกค้าและให้ความสำคัญกับลูกค้า

มีความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก โดยการใส่ใจ สังเกต รับฟัง เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าแม้จะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย เปิดใจยอมรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารความต้องการของลูกค้าโดยมองให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ให้ความสำคัญกับการตอบสนองลูกค้าแต่ละรายด้วยการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าในระยะยาว (Customer Lifetime Value) พร้อมให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ลูกค้าและองค์กรได้รับร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าอยู่เสมอ

EASY GOING

มีความเป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานและการทำให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน เข้าถึงหรือติดต่อกับเราได้ง่าย หรือได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการพูดคุยที่เป็นกันเอง และการมีทัศนคติที่ดีและความรู้สึกที่ดีต่อกัน จนเกิดความรู้สึกประทับใจและความเป็นมิตรต่อกันอย่างยั่งยืน

STYLE

มีรูปแบบแตกต่างที่โดดเด่นและน่าจดจำ

ความสามารถในการพัฒนารูปแบบการทำงาน สินค้า การบริการ และคนในองค์กรที่แตกต่างจากคู่แข่ง ส่งผลให้การบริการลูกค้ามีเอกลักษณ์และโดดเด่น จนทำให้ลูกค้าจดจำและนึกถึงองค์กรของเราก่อนผู้อื่นเสมอ