MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ค่านิยมองค์กร

 

MODERN

ทันยุค ทันสมัย ทั้งการคิดและการกระทำ มีทัศนคติเชิงบวกเข้าใจในเทคโนโลยี และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา รู้จักปรับตัว ไม่หยุดนิ่ง เท่าทันคู่แข่ง และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยการ เสริมสร้างความรู้และทักษะ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัยล้ำหน้าใน การทำธุรกิจอยู่เสมอ

BELIEF

สร้างตนเองให้มีความน่าเชื่อถือความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ด้วยระบบและวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ยึดมั่นใน หลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ รักษาคำมั่นสัญญา และมี ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และองค์กร รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็น มืออาชีพในการทำงาน

KEYS

เสนอตัวเลือกหรือทางเลือกเพื่อเป็นคำตอบที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้เสมอ ด้วยการจัดหาสินค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้าภายใน (เพื่อนร่วมงาน)และลูกค้าภายนอก(พันธมิตร ทางธุรกิจ)รวมถึงสามารถแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงใจลูกค้ามากที่สุด

YOU

เข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดลูกค้า เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก โดย การใส่ใจสังเกตรายละเอียดรับฟังเรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้จะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยก็ต้องให้ความ สำคัญกับการตอบสนองลูกค้าแต่ละรายอย่างตรงจุด ด้วยการสร้างคุณค่าแก่ ลูกค้าในระยะยาว (Customer Lifetime Value) พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับ ประโยชน์ที่ลูกค้าและองค์กรจะได้รับร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน องค์กรให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าอยู่เสมอ

EASY-GOING

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานด้วยความเป็นมิตรสามารถเข้า ถึงหรือติดต่อได้ง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วและถูกต้องรวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดี ต่อกัน จนเกิดความประทับใจและความเป็นมิตรอย่างยั่งยืน

STYLE

มีความคิดเชิงรุก โดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่ง สามารถพัฒนารูปแบบการ ทำงาน สินค้าการบริการ และคนในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์และ โดดเด่นอย่างชัดเจน จนทำให้ลูกค้าจดจำและนึกถึงองค์กรของเราก่อนผู้อื่นเสมอ