MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจ

นายไกรวิน ศรีไกรวิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกษมสุข จงมั่นคง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจการประมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหาร

นายสมพล ตรีภพนารถ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร