MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการธุรกิจการเงิน

นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน

รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายเกษมสุข จงมั่นคง

กรรมการผู้จัดการธุรกิจกอล์ฟ และกรรมการผู้จัดการธุรกิจอื่นๆ และกรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน

นายสมพล ตรีภพนารถ

กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า

นายอภิชาติ กมลธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย

นายสาธิต สายศร

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ

นายวิศาล สิปิยารักษ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 2 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ