MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน

รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

นายอภิชาติ กมลธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย

นายสมพล ตรีภพนารถ

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

นายเกษมสุข จงมั่นคง

รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

นายสาธิต สายศร

รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ