MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน

รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายเกษมสุข จงมั่นคง

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน

นายสมพล ตรีภพนารถ

กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

นายอภิชาติ กมลธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย

นายสาธิต สายศร

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ

นายวิศาล สิปิยารักษ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ