MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการธุรกิจการเงิน

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช

กรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค

นายเกษมสุข จงมั่นคง

กรรมการผู้จัดการธุรกิจกอล์ฟ และกรรมการผู้จัดการธุรกิจประมูล และกรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

นายสมพล ตรีภพนารถ

กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า

นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน

รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน

นายอภิชาติ กมลธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย

นายสาธิต สายศร

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ

นายวิศาล สิปิยารักษ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 2 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ