MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมการบริหารจัดการที่ดี โดยถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยตระหนักดีว่าการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ องค์กร และสังคมไปพร้อมๆ กัน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

ปี 2561 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสังคม ชุมชน และสิ่ง แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-inprocess) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ภายใต้การพัฒนาความยั่งยืนทั้ง 3 ด้านที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินมาโดยตลอด ได้แก่

ด้านสังคมและชุมชน

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดหลักตามแนวทางของการเป็น “องค์กรไทย หัวใจสีเขียว” ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิต่างๆ ทางด้านทุนทรัพย์ และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา มูลนิธิต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เน้นการประหยัดพลังงานและการรีไซเคิล โดยนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อ ลดปริมาณขยะจากธุรกิจขององค์กรและจากชุมชน การรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดีในร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน คนรุ่นใหม่สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบหรือผู้นำในการจัดการปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ:

ด้วยความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยการประกอบธุรกิจและการลงทุนอย่าง มีศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข และสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mbkgroup.co.th