MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อม ๆ กัน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านสังคมและชุมชน

ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคม อย่างสงบสุข เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และเป็นช่องทางการจำหน่ายให้แก่สินค้าชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ช่วยสร้างรายได้ในช่วงสภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถขยายตลาดและทำรายได้หมุนเวียนให้ผู้ประกอบการและชุมชน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่ออนาคตของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา พื้นที่ฟรีให้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเรียนรู้การสร้างอาชีพเสริม การทำธุรกิจ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีผ่านกีฬาเชื่อมความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยให้ความใส่ใจดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการขยายการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารต่าง ๆ ของธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค และโครงการล่าสุดกับการติดตั้งจุดบริการ EV Changer ในทุกศูนย์การค้าในเครือเอ็มบีเค เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมรองรับจำนวนการใช้งานที่จะมีมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะและลดการปล่อยของเสียที่เกิดจากดำเนินธุรกิจ ผ่านโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นจิตอาสา MBK Spirit ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชน ทั้งการจัดการขยะ การจัดการพลังงาน การจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของชุมชน และต่อเนื่องถึงสังคม

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและเคร่งครัด โดยได้เข้าร่วมและได้รับการรับรององค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ส่งเสริมการสร้างต้นแบบที่ดีในสังคม ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมและให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การไม่ซื้อ - ขาย สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำการตลาดสินค้า SMEs ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mbkgroup.co.th