MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมการบริหารจัดการที่ดี โดยถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยตระหนักดีว่าการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

ตลอดปี 2562 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) พร้อมกระตุ้นพนักงานให้เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมและความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การพัฒนาความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาโดยตลอดได้แก่

ด้านสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาศักยภาพ และสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็ง รวมทั้งสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจ ด้วยการนำองค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิต่างๆ ทางด้านทุนทรัพย์ และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา มูลนิธิ ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลและงานสาธารณประโยชน์ ต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น และยึดมั่นใน การเป็น “องค์กรไทย หัวใจสีเขียว” โดยร่วมดูแลและรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า เน้นการประหยัดพลังงานและการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัญหา ระดับโลก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และผสานพลังจากทุกฝ่าย อาทิ การรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมรักษา สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน คนรุ่นใหม่ สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบหรือผู้นำในการจัดการปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการขยายความร่วมมือ กับพันธมิตรต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ:

ด้วยความเป็นมืออาชีพในการพัฒนา ธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยการประกอบธุรกิจและการลงทุนอย่าง มีศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ มี การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข และสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยให้ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mbkgroup.co.th