MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลัก “หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2560”(Corporate Governance Code:“CG Code”)ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ ยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทาง ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยตั้งแต่ปี2546คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ลงนาม รับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำเป็น คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม บีเค จำกัด(มหาชน)ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมทางธุรกิจจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และ ของพนักงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นประจำ ทุกปี พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯรวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 
3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากนี้เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไป ใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของ บริษัทฯเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทย(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแล กิจการตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาและทบทวนการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด ทะเบียน ปี 2560 ” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งออกโดย สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงการทบทวนกลไกการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลองค์กร โดยมี การนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้และพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงาน การตัดสินใจขององค์กรและการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อันจะ เป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไป

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนางานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของ กรรมการผู้บริหารและของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางและ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ตามโครงการ CGRของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯ ไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 2. กำกับให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ จัดทำแผนปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Action Plan GCG) ให้สอดคล้องตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบเสนอให้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับ กรรมการ ผู้บริหารพนักงาน MBK GROUP
 4. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยจะนำผลการทดสอบ มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
 5. รณรงค์ส่งเสริม และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน MBK GROUP อย่างต่อเนื่อง
 6. สื่อสารให้คู่ค้าลูกค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
 7. กำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยของ MBK ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และ ได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯได้รับการประเมิน และรางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

 • การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
  ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี2559 เป็นต้นมา โดยในปี2562 โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 677 บริษัท ซึ่งประเมินผลโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี2555 เป็นต้นมา
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)
  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาธิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จากการคัดเลือก ทั้งหมดในปี2562 จำนวน 771, ปี2561 จำนวน 683, ปี2560 จำนวน 656 และปี2559 จำนวน 621 บริษัท ทั่วประเทศ
 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)
  ศูนย์การค้า เอ็ม บีเคเซ็นเตอร์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :TQC) จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหาร จัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บีเค จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ด้านพนักงาน และ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
  1. 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
  2. 5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
  3. 5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
  4. 5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  5. 5.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ
  6. 5.6 การประชุมคณะกรรมการ
  7. 5.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
  8. 5.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ
  9. 5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  10. 5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
  11. 5.11 เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัทฯ
  12. 5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
  13. 5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 8. จริยธรรมทางธุรกิจ
 9. ความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 10. การพิจารณาทางวินัย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติดังนี้

 1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
 2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่าเทียมกัน รวมทั้ง มีช่องทางในการอำนวยความ สะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ
 3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดีให้ข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ทันเวลาและรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
 4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้าคู่แข่งและเจ้าหน้าที่ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
 5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับรัฐชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษา ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
 6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการสภาพ แวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการ รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม
 8. มิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน