MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

 • Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD:

 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
 • หลักสูตร RCC เมื่อปี 2555
 • หลักสูตร RCP เมื่อปี 2555
 • หลักสูตร FGP เมื่อปี 2555

การกระทำผิด

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ MBK
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร MBK
2546 - เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการบริหาร MBK
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK
2545 - 2558 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
2550 - ก.ค. 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - ก.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - พ.ย. 2564 รองประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2557 - ก.ย. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - ก.ย. 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2556 - ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 5 บริษัท
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นางผาณิต พูนศิริวงศ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร RCC เมื่อปี 2552
 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
 • หลักสูตร DCP เมื่อปี 2548
 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK
ปัจจุบัน ประธาน และผู้จัดการทั่วไป บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
2517 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์เอ๊กซเปรส จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนวหน้า เน็ตเวิร์ค จำกัด
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ รีสอร์ท จำกัด
2540 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2543 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ และ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2548 - ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิวัดธาตุทอง (โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 6 แห่ง

นายประชา ใจดี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2550
 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หินอ่อนบาตัน จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 2 บริษัท
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD:

 • หลักสูตร DCP เมื่อปี 2547
 • หลักสูตร FGP เมื่อปี 2556
 • หลักสูตร AACP เมื่อปี 2566

การกระทำผิด

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ MBK
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566 ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2563 - ก.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2554 - ต.ค. 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2565 - ธ.ค. 2566 กรรมการ บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด
ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 3 บริษัท
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร SFE เมื่อปี 2553
 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
 • หลักสูตร DCP เมื่อปี 2544

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร MBK
2545 - ธ.ค. 2565 กรรมการบริหาร MBK
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ MBK
2545 - ธ.ค. 2565 กรรมการผู้อำนวยการ MBK
2552 - ธ.ค. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MBK
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 - ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ก.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 - 2550 กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปปิตอล จำกัด
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 88 บริษัท
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 5 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 แห่ง