MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

 • Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD:

 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
 • หลักสูตร RCC เมื่อปี 2555
 • หลักสูตร RCP เมื่อปี 2555
 • หลักสูตร FGP เมื่อปี 2555

การกระทำผิด

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ MBK
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร MBK
2546 - เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการบริหาร MBK
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2545 - 2558 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
2550 - ก.ค. 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - ก.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - ธ.ค. 2562 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - ธ.ค. 2562 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2547 - ก.ย. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2555 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - ก.ย. 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2556 - ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • จำนวนบริษัทจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 5 บริษัท
 • จำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นางผาณิต พูนศิริวงศ์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร RCC เมื่อปี 2552
 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
 • หลักสูตร DCP เมื่อปี 2548
 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ปัจจุบัน ประธาน และผู้จัดการทั่วไป บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
2517 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์เอ๊กซเปรส จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนวหน้า เน็ตเวิร์ค จำกัด
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ รีสอร์ท จำกัด
2540 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2528 - 2539 กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2537 - 2558 กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2543 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ และ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2548 - ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิวัดธาตุทอง (โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • จำนวนบริษัทจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
 • จำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 6 แห่ง

นายประชา ใจดี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2550
 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หินอ่อนบาตัน จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • จำนวนบริษัทจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 2 บริษัท
 • จำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นายธเนศ ขันติการุณ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน