MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

เอ็ม บี เค มุ่งสู่ "องค์กรลดโลกร้อน" ภายใต้แนวคิด 3 GREEN ปลูกจิตสำนึกแยก ลด งด เริ่ม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

 Back
  • เอ็ม บี เค กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเดินหน้าปลูกฝังอุดมการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GREEN HEART) ให้ซึมซับลงไปในหัวใจของพนักงานทุกคน
  • วางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Project) ระยะ 5 ปี (2560-2565) มีเป้าหมายร่วมมือกับชุมชนและสถานศึกษาโดยรอบเขตปทุมวันลดปริมาณการสร้างขยะและลดมลพิษ สร้างจิตสำนึกเริ่มจากตัวเอง ภายใต้แนวคิด 3 GREEN ได้แก่ GREEN OFFICE ,GREEN HERO ,GREEN VOLUNTEER
  • เตรียมเปิดตัว "โปรเจ็คต์ใหม่" ต่อยอดจากโครงการเปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ตอกย้ำภาพลักษณ์ขององค์กรลดโลกร้อน

จากสถานการณ์การขยายตัวของเมือง ทั้งจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชน การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะที่ล้นเมือง โดยปริมาณขยะจากชุมชนมีมากถึง 75,046 ตันต่อวัน หรือ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปัญหามลพิษทั้งทางบกทางน้ำ และทางอากาศ อย่างเช่นปัญหาฝุ่นละอองพิษที่ได้ประสบพบเจอกันไปเมื่อไม่นานมานี้

เอ็ม บี เค องค์กรชั้นนำที่มีหลากหลายธุรกิจในเครือทั้งภาคค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและสนามกอล์ฟ อาหาร การเงิน ได้เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จึงได้มีโครงการปลูกจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นทุกปี เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยวางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Project) ระยะ 5 ปี (2560-2565) มีเป้าหมายร่วมมือกับชุมชนโดยรอบในการลดปริมาณการสร้างขยะ จัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังอุดมการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ซึมซับลงไปในหัวใจของพนักงานทุกคน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการไม่เริ่มสร้างขยะจากตัวเอง (GREEN HEART) โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตปทุมวัน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคีเครือข่าย มูลนิธิสร้างสรรค์ไทยหรือตาวิเศษ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก รวมทั้งชุมชนโดยรอบที่เอ็ม บี เค กรุ๊ป เข้าไปดำเนินธุรกิจ

จากแนวทางดังกล่าวในปี 2562 นี้ จึงได้ดำเนินกลยุทธ์ 3 GREEN ประกอบด้วย GREEN OFFICE ,GREEN HERO ,GREEN VOLUNTEER โดยในส่วนของ GREEN OFFICE บริษัทได้สานต่อนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน โดยริเริ่มโครงการ "แยก ลด งด เริ่ม" ติดตั้งถังขยะแยกประเภทในสำนักงาน เพื่อสร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทำให้ขยะถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม ลดการใช้พลังงานที่บ้านและในออฟฟิศ งดการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง เช่น หลอด ถุงพลาสติก เริ่มการใช้ภาชนะทดแทนพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เช่น ใช้หลอดสแตนเลส ปิ่นโตหรือถุงผ้า เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ศูนย์การค้าในเครือทั้งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดอะไนน์พระราม 9 พาราไดซ์ พารค์ และ พาราไดซ์ เพลส ได้มีการติดตั้งจุดทิ้งขยะอิเลคทรอนิกส์ เพื่อส่งมอบให้กับกรมควบคุมมลพิษนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

นายสุเวทย์ อธิบายต่อไปว่า การเป็นสำนักงานสีเขียวยังต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการดำเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งแต่ปี 2553 – 2561 ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 14 ล้านวัตต์ (kWh) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02) ได้มากกว่า 2.7 ล้านกิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 468,910 ต้น

"ล่าสุด บริษัทในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด เพิ่งเข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรลดโลกร้อน โดยใช้เสื้อผ้าคูลโหมด (CoolMode) และเสื้อผ้าเบอร์ 5 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงเป็นการตอกย้ำการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง"

สำหรับ GREEN HERO เป็นโปรเจ็คต์ใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ เพื่อค้นหาพนักงานต้นแบบที่มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่ทำงาน รวมถึงมีแนวทางการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและคนในสังคม

ส่วน GREEN VOLUNTEER เป็นการรวมตัวกันของพนักงานจิตอาสาในนามของ MBK SPIRIT ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมมากกว่า 12 โครงการ อาทิ ร่วมกับชุมชนโดยรอบเขตปทุมวันจัดกิจกรรม MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง สาธิตการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะและของเสียในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ป้องกันน้ำเสียในคูคลอง ,ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทำความสะอาดทางเท้าลดฝุ่นละอองในอากาศ เป็นการปรับภูมิทัศน์ในเขตเมืองให้สะอาดและปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ,ในต่างจังหวัดที่มีธุรกิจของบริษัทเข้าไปดำเนินกิจการได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น อาทิ เก็บขยะชายหาด ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

เร็ว ๆ นี้ เอ็ม บี เค เตรียมเปิดตัวโครงการ MBK Re+MAKEABLE เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต โดยจะนำขวดพลาสติกที่ได้จากโครงการซุกสุขสิ้นเดือนแปรรูปเป็นเครื่องแบบของพนักงาน ตอกย้ำการเป็นองค์กรลดโลกร้อนที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

01 - 02 สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 

03 - 07 พนักงานนำขยะรีไซเคิลมาแลกผลิตภัณฑ์ECO SET ในกิจกรรมซุกสุขสิ้นเดือน ปีที่ 3

08 – 10 MBK ติดตั้งขยะแยกประเภทในสำนักงาน ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

11 เด็กๆ นักเรียนในเขตปทุมวันร่วมเก็บขวดน้ำเปล่ามาบริจาค เพื่อ นำไปรีไซเคิล

12 เด็กๆ นักเรียนในเขตปทุมวัน โชว์ผลงานการทำถังดักไขมัน

13 MBK จัดกิจกรรมสาธิตทำถังดักไขมันแบบง่ายในครัวเรือน ลดน้ำเสียลงคูคลอง

14 – 16 MBK CENTER ติดตั้งจุดทิ้งขยะอิเลคทรอนิกส์ ภายในศูนย์การค้าฯ รวบรวมส่งให้กรมควบคุมมลพิษกำจัดอย่างถูกวิธี

17 – 18 พนักงานจิตอาสา MBK SPIRIT ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดบางละมุง