MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมบริษัท

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Building MBK Culture ให้กับพนักงานใหม่

 Back

วัฒนธรรมองค์กร คือ ความเชื่อ ค่านิยม หรือ แนวคิด ที่ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงและเหมาะสมนั้น จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุสู่วิสัยทัศน์และภารกิจที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พนักงานทุกคนควรให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการทำความเข้าใจและประพฤติตนตามค่านิยมของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2555 MBK จึงได้จัดการ ฝึกอบรมหลักสูตร Building MBK Culture ให้กับพนักงานใหม่ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี