MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมบริษัท

 

อบรมหลักสูตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จำนวน 7 รุ่น

 Back

การบริหารจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ และเกณฑ์พิจารณาตัดสินสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ หลักสูตรการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานการจัดการความรู้ ได้เข้าใจแนวคิด ขั้นตอนการจัดการความรู้และได้มีโอกาสประเมินความพร้อมขององค์กรเต็มตัว ฝึกปฏิบัติ วางแผนกำหนดเป้าหมาย ที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้จริง MBK จึงจัดอบรมหลักสูตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จำนวน 7 รุ่น ในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ให้กับพนักงานทั้งองค์กร ได้รับเกียรติจากคุณสราวุฒิ พันธุชงค์ และคุณสายพิรุณ เพิ่มพูล มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว