MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

 Back

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้ายล่าง) พร้อมผู้บริหาร คุณเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร คุณชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล คุณวิจารณ์ หีบพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรไทยชั้นนำระดับประเทศที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดวิเคราะห์ จัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติและผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม