MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

3 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

 Back

ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Say No to Plastic Bags โดยมีผู้บริหารและพนักงานมาร่วมกันจัดกิจกรรมเชิญชวน และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า และ ผู้ใช้บริการให้มาร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการงดรับถุงพลาสติก และนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งทุกครั้งเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้ายังได้มอบป้ายขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์งดใช้ถุงพลาสติก ได้แก่ ร้าน AIIZ , ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านรายามณี และร้านกระเป๋า Pikcy ภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สำหรับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มีร้านค้าที่ร่วมโครงการได้แก่ H&M , HOME PRO ,Villa Market และ MINISO รวมไปถึงเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้แก่ MaxValue , S&P U&I ,Daiso และ Booth

โดยโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกนี้ ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหรือคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยพลังจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการงดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนแนวนโยบายของรัฐบาล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า ในเครือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในการงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า พร้อมทั้งลูกค้าเองได้หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

1-4. ดร.ประหยัด บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) นำคณะพนักงานร่วมเดินรณรงค์ งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

5. นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินรณรงค์ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค งดใช้ถุงพลาสติก

6-11. นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินรณรงค์โครงการ Say No to Plastic Bags งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า และ ผู้ใช้บริการให้มาร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการงดรับถุงพลาสติก และนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งทุกครั้งเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

12-15. นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้อำนวยการ 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ที่ศูนย์การค้าเดอะไนท์ พระราม 9