MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

ค่านิยมองค์กร

 

ภารกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็น ค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทและได้มีการทำกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก (Behavior) ที่ถือเป็น มาตรฐานในการบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร

“องค์กรแห่งการเรียนรู้”

นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุ ประสงค์ที่สำคัญ คือ เอื้อให้เกิด โอกาสในการหา แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เราควรมีความเชื่อยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเราเรียกว่า SMOOTH© โดยมีความหมาย ดังนี้

มีจิตบริการ

 1. มีทัศนคติดีในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี เช่น ใช้คำพูด น้ำเสียง ท่าทางที่สุภาพและเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ แต่งกายดี
 2. เตรียมความพร้อมในการบริการเสมอด้วยการเตรียมตัว ข้อมูล เครื่องมือ / อุปกรณ์ต่างๆ และเตรียมสถานที่ให้บริการ/ที่ทำงานให้เรียบร้อย สวยงาม
 3. มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการด้วยใจเพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการหรือเหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ
 4. แก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าร้องขอให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 5. รับเป็นธุระในการดำเนินการ ไม่ปัดคำร้องขอของลูกค้า ถึงแม้ไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรง

ทำงานโปร่งใส

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ให้ร้ายหรือใส่ความผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 2. รักษาคำพูด ความลับ จนเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการทำงาน ด้วยความมั่นคงเสมอต้น เสมอปลาย
 3. มีวินัย ตรงต่อเวลา

มีความรักในองค์กร

 1. แสดงความรับผิดชอบ กระตือรือร้นใส่ใจกับงาน และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือเป็นงานของส่วนรวมเสมือนหนึ่งเป็นงานของตนเอง
 2. รักองค์กร ปกป้อง รักษา เสริมสร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กร
 3. รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่เพิกเฉยในการแก้ไขเมื่อพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
 4. ส่งเสริม ให้ความสนับสนุนนโยบายของบริษัท และทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด โดยไม่มุ่งเน้นผลตอบแทนเป็นหลัก

การเปิดใจกว้าง

 1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ และทำความเข้าใจ ไม่ขัดจังหวะ และ ไม่ด่วนสรุปตัดสินความคิดหรือพฤติกรรมของผู้อื่น
 2. เปิดใจกว้าง มองโลกในแง่ดี ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมา ขจัดความคิดที่ว่าความคิดของตนเองถูกต้องที่สุด
 3. กล้าแสดงความคิดเห็น โดยไม่คิดว่าตำแหน่ง คุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็นอุปสรรคในการแสดงความคิดเห็น
 4. กล้ายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง

สร้างทีมงานเด่น

 1. เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม อีกทั้งให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
 2. ทำงานโดยคำนึงถึงภาพรวมเพื่อบรรลุจุดหมายเดียวกัน รายงานความคืบหน้าในงานให้ทีมทราบ ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ และให้คำแนะนำเมื่อเห็นข้อผิดพลาด
 3. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ และสร้างบรรยากาศดีๆในการทำงานร่วมกันเสมอ
 4. ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนในทีม ให้โอกาส และสนับสนุนเพื่อนได้แสดงความสามารถ และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน

เน้นความมุ่งมั่น

 1. ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และเสียสละ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ
 2. อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค มีความคิดที่ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอ
 3. หาแนวทาง หรือวิธีการที่หลากหลายในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบวิธีการเดิมๆ
 4. ตรวจสอบหรือทบทวนการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองเป้าหมายองค์กร

สร้างสรรค์การเรียนรู้

 1. ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และเสียสละ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ
 2. อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค มีความคิดที่ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอ
 3. หาแนวทาง หรือวิธีการที่หลากหลายในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบวิธีการเดิมๆ
 4. ตรวจสอบหรือทบทวนการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองเป้าหมายองค์กร

นำการเปลี่ยนแปลง

 1. มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชื่อมั่น / ศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเปลี่ยนแปลง
 2. คิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจ และนำเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 3. มีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจพนักงาน ยืดหยุ่นและประนีประนอมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
 4. มีการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม ให้การสนับสนุน และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา

กล้าตัดสินใจ

 1. กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้ หรือปรึกษาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการตัดสินใจ
 2. ตัดสินใจในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ตามขอบเขตอำนาจ โดยใช้เหตุผล ข้อมูลรวมทั้งเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา
 3. สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา และของตนเอง
 4. ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและทันต่อสถานการณ์
 5. กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะคับขัน

สร้างคนเก่ง คนดี

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การอบรม รวมทั้งให้การชี้แนะและถ่ายทอดความรู้คู่คุณธรรมอย่างทุ่มเท เพื่อสร้างต้นแบบคนเก่ง คนดีในหมู่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 2. ให้การยอมรับ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน
 3. ใส่ใจและช่วยแก้ปัญหาให้แก่พนักงานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวตามความเหมาะสม
 4. ติดตาม ให้คำแนะนำและชมเชยในผลงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 5. ผลักดันให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้รับผลตอบแทนและได้รับการยอมรับในตำแหน่งและหน้าที่การงานในองค์กร