MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

คณะผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร : สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายวิจารณ์ หีบพร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 1
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายจรูญ ปัญญาฉัตรพร

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมโครงการ

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

นางสาวพัชรี สมนันตา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

ผู้บริหาร : สายการเงินและบริหาร

นายเกษมสุข จงมั่นคง

รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร ดูแลงานด้านบัญชีและงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อและธุรการ

นายสุรพล เสนาจักร์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกาญจนา ปัญญารัตนกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

นางสาวกฤษณี เดชวรชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

นายบุญเลิศ รักวิจิตรศิลป์

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิจจา ศิลปวงษา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

ผู้บริหาร : สายปฏิบัติการ

นายสาธิต สายศร

รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

นายศตวรรษ หลักแหลม

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย

ดร. ประหยัด บุญคำ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ผู้บริหาร : สายตรวจสอบภายใน

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร

นางชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

ผู้บริหาร : สายพัฒนาธุรกิจ

นายสมบูรณ์ ประสบพิบูล

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

ผู้บริหาร : สายทรัพยากรบุคคล

นายเกษมสุข จงมั่นคง

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชรินทร์ พินทุนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหาร : สายการตลาด

นางสาวศิรฐา สุขสว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

นางสาวกนกรัตน์ จุฑานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวสุวรรณา เหล่าผลเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้บริหาร : สายบริหารการขาย

นายสมพล ตรีภพนารถ

รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารเช่าพื้นที่และผู้เช่าสัมพันธ์

นางสาวสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเช่าพื้นที่และผู้เช่าสัมพันธ์

ผู้บริหาร : สายกฎหมาย

นายอภิชาติ กมลธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย

นายสุทธิฤกษ์ บำรุงชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม-สัญญา

นายอุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา

ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล

นายอภิชาติ สุภาเดช

ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน