MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

คณะผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร : สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นายวิจารณ์ หีบพร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

นายจรูญ ปัญญาฉัตรพร

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายควบคุมโครงการ

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโส 1
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหาร : สายการเงินและบริหาร

นายสุรพล เสนาจักร์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกาญจนา ปัญญารัตนกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบประมาณ และรักษาการผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร

นางสาวกัญญา ทรัพย์บุญรอด

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชรินทร์ พินทุนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวกฤษณี เดชวรชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

ผู้บริหาร : สายปฎิบัติการ

นายศตวรรษ หลักแหลม

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ
สายปฎิบัติการ

นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริการ

นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความปลอดภัย

นายปุริม ประจันตะเสน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้บริหาร : สายการตลาด

นางสาวภัคณิพัชญ์ ชื่นจิตต์ศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นายใจดล ไกรฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตกแต่ง

นางสาวกนกรัตน์ จุฑานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้บริหาร : สายกฎหมาย

นายอุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา

ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล

นายสุทธิฤกษ์ บำรุงชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม - สัญญา

ผู้บริหาร : สายตรวจสอบภายใน

นางชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบการบริหาร

ผู้บริหาร : สายพัฒนาธุรกิจ

นายสมบูรณ์ ประสบพิบูล

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารการลงทุน