MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ประวัติบริษัท

 
จุดเริ่มต้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก

 

โดย MBK ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน จำกัด ชื่อว่า “บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”

และได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครั้งเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2539 ใช้ชื่อย่อ หลักทรัพย์ว่า “MBK - PD” โดยเริ่มมีการซื้อขาย หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539

 

ต่อมาเมื่อวันที่

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อป เมนท์ จำกัด (มหาชน)”

 

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ อีกครั้งจาก “บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ” “MBK” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “MBK - PD” เป็น “MBK”

จนถึงปัจจุบัน

 

MBK ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้

  • บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 48.99% เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ นายหน้าประกันชีวิต รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
  • บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 48.99% เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการงานสนับสนุนธุรกิจ และงานสนับสนุนอื่นๆ

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้

  • บริษัท เอ็ม จี 5 จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.97% เพื่อประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  • บริษัท เอ็ม จี 6 จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.97% เพื่อประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์