MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

วิสัยทัศน์และภารกิจ

 

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคง มุ่งมั่นในการลงทุนและประกอบธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

กลุ่มบริษัทที่ลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างมีศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

 1. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
 2. พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 3. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. สร้าง Brand และเอกลักษณ์ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
 5. ปรับปรุงรูปโฉม บรรยากาศ และภาพลักษณ์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 6. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
 7. พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศ

ภารกิจเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย

 1. ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
 2. กำหนดอัตรค่าเช่าด้วยความเป็นธรรมแก่ ผู้เช่าคัดสรรผู้เช่าที่หลากหลายเพื่อตอบ สนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ และใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและ เป็นธรรม
 4. เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 5. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
 6. ปฏิบัตตามกฏหมายและนโยบายของรัฐบาล
 7. ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมมิให้เกิด มลภาวะ ร่วมส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และผู้ที่ด้อยโอกาส