MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

mbk finance

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (T Leasing)

 

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มีธุรกิจหลักคือการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง รวมทั้งบริการหลังการขายควบคู่กัน เช่น การต่อทะเบียน การประกันภัย เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (“TLS”) มีธุรกิจหลักคือ การให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ รวมทั้งบริการหลังการขายควบคู่ เช่น การต่อทะเบียน การประกันภัย เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ เช่าซื้อ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่อาศัยในพื้นที่การให้บริการ มีระดับรายได้น้อยถึงปานกลาง และใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลัก หรือใช้ในการประกอบอาชีพ