MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

mbk shopping

 

บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าทั้งแบบเช่าระยะยาว และระยะสั้น โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากค่าเช่าป้าย และรายได้จากการให้บริการที่จอดรถยนต์ โดยหน้าที่หลักมุ่งเน้น ด้านการบริหารการจัดการการให้บริการแก่ผู้เช่าสำนักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า ทั้งแบบเช่าระยะยาว และระยะสั้น โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากค่าเช่าป้าย และรายได้จากการให้บริการที่จอดรถยนต์ โดยหน้าที่หลักมุ่งเน้น ด้านการบริหารการจัดการการให้บริการแก่ผู้เช่าสำนักงาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จำกัด ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบต่างๆ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้เช่าอาคารสำนักงาน รวมถึงภาพลักษณ์ของอาคาร และมีการประเมินผลการบริหารการจัดการ เพื่อนำผล หรือข้อร้องเรียนของผู้เช่า มาทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอาคาร สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1285
ระหว่างประเทศ โทร. +66 2853 9000
  02-260-6116
  [email protected]

 GPS  Website