MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

mbk support

เอ็ม บี เค โบรกเกอร์ จำกัด

 

นอกจากการดำเนินธุรกิจหลักทั้ง 7 ธุรกิจแล้ว กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ยังมีธุรกิจสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมด้านประกันภัยของ บริษัท ภายในกลุ่ม เอ็ม บี เค และเพิ่มช่องทางการบริการลูกค้าและคู่ค้าของกลุ่มบริษัทที่ต้องการทำประกัน