MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

รางวัล

 

ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 โดยเป็น 1 ใน 142 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา


 

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาธิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จากการคัดเลือกทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 683, ปี 2560 จำนวน 656 และปี 2559 จำนวน 621บริษัททั่วประเทศ