MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

คณะกรรมการของบริษัทฯต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลาย สาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่ จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 1. มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
 2. มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 4. การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการใน กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 112 ในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ได้แก่

 1. นายกษมา บุณยคุปต์
 2. นายประชา ใจดี
 3. นายสุวิชญ โรจนวานิช
 4. นางผาณิต พูนศิริวงศ์

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึง กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และ เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี2562 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

4. กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่

 1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
 2. นายหัชพงศ์ โภคัย

โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การ ศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหาร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 3. คณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทน
 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. คณะกรรมการชุดต่างๆ

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

7. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทมีนโยบาย และดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก กลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการ บริหารงานโดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ ประธานเจ้า หน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3แห่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัท ในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บริษัท และให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ในปี2562 ไม่มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

8. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆได้อย่างชัดเจน โดย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการกับกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่ง แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการโดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็น อิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนิน การให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุก ท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง บริษัทฯได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สถาบันอื่นๆ บริษัทฯ มีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้ กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายบันเทิง ตันติวิท - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
3. นายกษมา บุณยคุปต์ - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
4. นายประชา ใจดี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. นายสุวิชญ โรจนวานิช - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
6. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
7. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
8. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
9. นายหัชพงศ์ โภคัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
10.นายอติพล ตันติวิท - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ของกรรมการ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถาบัน วันที่อบรม
1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช&พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentoring) สำหรับผู้บังคับบัญชาของ HIPO MBK GROUP บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 28 - 29 มกราคม 2562
  ศึกษาดูงานนวัตกรรมขององค์กรชั้นนำ บริษัท เอสซีจีเอกซ์พีเรียนซ์ จำกัด 28 พฤษภาคม 2562
  Technology Smart Business for Executive บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 30 พฤษภาคม 2562
  ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม (Macro Economic) บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 1 กรกฎาคม 2562
  Data Science for Business บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 28 สิงหาคม 2562
  การให้สัมภาษณ์สื่อแบบผู้บริหารมือ อาชีพ บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 1 ตุลาคม 2562
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 2 กันยายน 2562
  Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services (ToPCATS) มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (TEPCoT) 23 มกราคม 2562 - 12 มิถุนายน 2562
2. นายหัชพงศ์ โภคัย การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช&พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentoring) สำหรับผู้บังคับบัญชาของ HIPO MBK GROUP บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 28 - 29 มกราคม 2562
Team Collaboration บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 10 พฤษภาคม 2562
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 27 พฤษภาคม 2562
Data Science for Business บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 28 สิงหาคม 2562
Technology Smart Business for Executive บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 9 กันยายน 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 1 ตุลาคม 2562
Competency Based Interview บริษัท เอ็ม บีเค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562

10. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางใน การจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทชั้นนำขอประเทศ โดยมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุน ที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ”

ภารกิจ

 1. มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
 3. ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและ เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 4. สร้างแบรนด์และ ภาพลักษณ์องค์กร อย่างต่อเนื่อง
 5. พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 6. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
 7. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และเกิดความผูกพัน
 8. พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 9. พัฒนานวัตกรรมการบริการ
 10. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และภารกิจ

บริษัท เอ็ม บีเค จำกัด (มหาชน) จะทบทวน วิสัยทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีโดยกำหนด กรอบเวลาของการวางแผนระยะยาวไว้ที่ 5 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและวงจรการลงทุนของธุรกิจ ทั้งนี้จะนำ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ และในทุกเดือนจะทบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรปรับตัวทัน ต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณา ผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยในปี 2562-2566 ได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี้

 1. บริหารสัดส่วนของBusinessPortfolioอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมสูงสุด ภายใต้ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้
 2. มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิมากกว่า 10% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นกลุ่มบริษัทที่มีจิตบริการต่อลูกค้าด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า (CRM) ด้วยการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกช่องทางที่ลูกค้ามาสัมผัส
 5. เป็นกลุ่มบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งสร้างความผูกพันให้กับพนักงานของกลุ่ม บริษัทในเครือ
 6. เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งสู่ดิจิตอล และนวัตกรรม
 7. สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์MBK GROUP ให้เกิดความแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดให้มีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวิเคราะห์อาทิSWOT Analysis, GAP Analysis รวมทั้งมีการนำข้อมูลด้านนวัตกรรมมาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงแก่องค์กร นอกจาก นี้บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติโดยนำ KPI ในระดับองค์กรถ่ายทอดลงสู่ระดับ สาย/ฝ่าย/แผนก/บุคคล ตามลำดับ อีกทั้งบริษัทฯ ยังนำความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียไปเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างสมดุลกับความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการจะสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดใน ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ได้นำ Software KPI มาบันทึกแผนงานและ KPI เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผล หากไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้จะมีการหาแนวทางการแก้ไข ผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว จะนำไปใช้ในการประเมินผลงาน ประจำปีต่อไป

11. เลขานุการบริษัทฯ

12. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหาร งานที่เหมาะสมตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับ การขยายธุรกิจ โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินตาม แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร4รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย) ต่อคณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวม ทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน สถานะทางการ เงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทน รูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของ บริษัทฯ เป็นเงิน 13,500,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ (การใช้บริการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจในเครือสำหรับกรรมการเท่านั้น โดย ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดแทนได้เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น) คิดเป็นเงิน 1,600,000 บาท รวมเป็น 15,100,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ 115,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ 58,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ประธาน 105,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน 58,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชนอื่นๆ คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
- รองประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
- กรรมการ 120,000 บาท ต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 12,700,000 บาท โดยให้คณะกรรมการ จัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ในระยะสั้น โดยการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีบนพื้นฐานของระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่ง ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินงาน 2ด้าน คือ(1)ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KeyPerformanceIndicators :KPIs) เป็นภารกิจสำคัญ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปีที่สนับสนุน เป้าหมาย กลยุทธ์ผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ(2)สมรรถนะในการทำงาน (Competency) เป็นเครื่อง มือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย องค์กรอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง ในระยะสั้น ได้จ่ายเป็นเงินเดือนโบนัสหรือผลตอบแทนรูปแบบอื่น ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทฯสบทบให้พร้อมกับส่วน ของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการยังมีการติดตามให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยมีคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น ผู้พิจารณา

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2562 บริษัทฯได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการในหน้าที่ 127-129 ใน รายงานประจำปี 2562

14. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปีโดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือน ละครั้งและอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานใน เรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องใช้มติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า2ใน 3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและให้ถือมติคณะกรรมการเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออก เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าชี้แจงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน วาระนั้นๆต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง โดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่าน ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวัน ประชุม ทั้งนี้หากคณะกรรมการต้องำหรับการการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมี การจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการพิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ซึ่งในปี2562 นี้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2562

  การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบรวม 16 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวม 1 ครั้ง
1. นายบันเทิง ตันติวิท
12/12
12/12
-
-
1/1
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
11/12
12/12
-
4/4
1/1
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
6/6
-
8/8
-
-
4. นายกษมา บุณยคุปต์
12/12
-
16/16
-
1/1
5. นายประชา ใจดี
12/12
-
16/16
4/4
1/1
6. นายสุวิชญ โรจนวานิช *
6/6
-
8/8
-
1/1
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
11/12
-
-
1/1
8. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร
12/12
12/12
-
-
1/1
9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
12/12
12/12
-
-
1/1
10. นายหัชพงศ์ โภคัย
12/12
-
-
-
1/1
11. นายอติพล ตันติวิท
12/12
11/12
-
-
1/1

หมายเหตุ

 1. คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :
  • คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 2, 8, 9 และ 11
  • คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 4,5 และ 6
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 2, 5 และ 7
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 1-2 และ 4-11
 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/62 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นายสุวิชญ โรจนวานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการที่ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ในปี2562กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NonExecutive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อ อภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยโดยประเด็นหลักในการพิจารณาของ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคือธุรกิจของ MBK GROUP มีความหลากหลาย(Diversification) โดยองค์กรจะต้องมีความชำนาญ เฉพาะทางในแต่ละธุรกิจรวมถึงการวางแผนด้านกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงทั้งระยะสั้น กลางและยาวซึ่งถือว่าสำคัญ นอกจาก นี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มธุรกิจและแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับ สูงของบริษัทฯ

ทั้งนี้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคมและธันวาคม

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแบบรายคณะ และประเมินกรรมการ รายบุคคล เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ สอดคล้องกับแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตนเองของคณะกรรมการ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและส่งให้เลขานุการบริษัทฯ นำมาสรุป และนำเสนอผลการ ประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ และทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผล มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอีกด้วย

 • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่ง ออกเป็น 5 ระดับ คือ
  0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
  1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
  2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
  3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
  4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
 • เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
  มากกว่า 90 เท่ากับ ดีเลิศ,
  มากกว่า 80 เท่ากับ ดีมาก,
  มากกว่า 70 เท่ากับ ดี,
  มากกว่า 60 เท่ากับ พอใช้,
  ไม่เกิน 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

  ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ) ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 20.00 19.35
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 30.00 28.54
3) การประชุมคณะกรรมการ 15.00 14.33
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 15.00 14.57
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 10.00 9.75
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 10.00 9.67
รวมคะแนน 100.00 96.21

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล) ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 30.00 28.88
2) การประชุมของคณะกรรมการ 30.00 29.06
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 40.00 38.80
รวมคะแนน 100.00 96.74

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี2562 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้แก่คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ แบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment)ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี กระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะ กรรมการชุดต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ชุดต่างๆจะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบ และส่งให้เลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ นำมาสรุป และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี

 • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่ง ออกเป็น 5 ระดับ คือ
  0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
  1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
  2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
  3 = เห็นด้วยคอนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
  4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
 • เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
  มากกว่า 90 เท่ากับ ดีเลิศ,
  มากกว่า 80 เท่ากับ ดีมาก,
  มากกว่า 70 เท่ากับ ดี,
  มากกว่า 60 เท่ากับ พอใช้,
  ไม่เกิน 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

  ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ) ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ 20.00 20.00 20.00 20.00 19.25
2) การประชุมของคณะกรรมการ 20.00 20.00 19.76 20.00 19.38
3) บทบาท หน้าที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ 60.00 60.00 58.75 60.00 58.20
รวมคะแนน 100.00 100.00 98.51 100 96.83

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็น ประจำทุกปี ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ หมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและเปรียบ เทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นความลับ เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)
ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี2562 ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินของ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย(Corporate GovernanceReportofThaiListed Companies)และ ASEAN CG Scorecard ในบางเรื่อง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน

 • ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
 • การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าว ยังไม่เหมาะกับวิธีการนับคะแนนของบริษัทฯ
 • การกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย1วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนด มาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิ ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • การกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า50% นั้น บริษัทฯ มีการ กำหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเรื่อง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีข้อกำหนดมิให้กรรมการ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจอนุมัติต่างๆ ในการประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว