MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

 

บริษัทฯให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. รายงานประจำปีซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.mbkgroup.co.th) ครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ได้แก่

 1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. รายการระหว่างกัน
 4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
 5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ของกรรมการในแต่ละคณะ
 6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆและข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
 7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 10. การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง

2. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”)โดยบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ กลต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ กลต. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

3. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์(InvestorRelations) บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.mbkgroup.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์(InvestorRelations)ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส(MBK TODAY) ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯกิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นและ ข้อสงสัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถเกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินงานไปตามกฎเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

โดยในปี2559 บริษัทได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังนี้

 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2. การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 3. การจัดทำวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส (MBK TODAY)
 4. การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 5. การตอบคำถามจากการติดต่อทั้งทาง Telephone Call และ Email

ทั้งนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทราบถึงประเด็นสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยจะทำสิ่งมีทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม