MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ไม่รวมถึงการดำเนินการในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า คู่ค้า เป็นการรายงานข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเนื้อหาจะเน้นรายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรในปี 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมโดยการรายงานยึดหลักความโปร่งใสในการเสนอข้อมูลให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่มีการระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นผลเชิงเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการประหยัดพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านสังคม

ประเด็นการจ้างงานแรงงานสัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย การไม่เลือกปฏิบัติ แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ และแรงงานบังคับ ชุมชนท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ สุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้า

การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาของรายงาน ได้มาจากหน่วยงานภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ อาทิ หน่วยงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การเงิน ทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับโดยตรงผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม โดยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการจัดทำขึ้น และปรับปรุงหัวข้อเนื้อหาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ