MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสิน ใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียง พอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารด้านการเงิน รวมทั้งแหล่งของเงินทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงทางด้าน บัญชีและการเงินโดยการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เป็น ประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้จะมีการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา หากมีสัญญาณ บ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้และจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาอนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างทันถ่วงที

ในการดำเนินงานปกติฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนรองรับในกรณีที่มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดูแลให้มีการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการชำระคืน หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้แม้ในภาวะที่ประสบวิกฤติด้าน สภาพคล่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. รายงานประจำปีซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.mbkgroup.co.th) โดย ครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

 1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทาง การเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. รายการระหว่างกัน
 4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
 5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ของกรรมการในแต่ละคณะ
 6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆและข้อมูลค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
 7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 10. การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง

2. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) โดยบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลและการ เปลี่ยนแปลงต่างๆตามที่กลต.กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของกลต. เช่น รายงาน ประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

3. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.mbkgroup.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงาน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส (MBKTODAY) ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อ เหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นและ ข้อสงสัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถเกิดความเชื่อ มั่นว่าบริษัทดำเนินงานไปตามกฎเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

โดยในปี2562 บริษัทฯ ได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังนี้

 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง
 2. การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 4 ครั้ง
 3. การจัดทำวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส (MBK TODAY) 4 ครั้ง
 4. การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 7 ครั้ง
 5. การตอบคำถามจากการติดต่อทั้งทาง Telephone Call และ Email
 6. การจัดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และ สื่อมวลชนที่มาร่วมงานให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทราบถึงประเด็นสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยจะทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเปิด เผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม