MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติและให้มีทัศนคติที่ดีรวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตั้งแต่ปี2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม บีเค จำกัด (มหาชน)ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมทางธุรกิจจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และของพนักงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมส่งมอบให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ Websiteของบริษัทฯ รวมทั้งในการปฐมนิเทศ ผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจ ทั้งปวงของบริษัทฯเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสยุติธรรมอันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 
3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตาม โครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยดำเนินการพัฒนา งานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. กำกับให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ จัดทำแผนปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Action Plan GCG) ให้สอดคล้องตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบเสนอให้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับ กรรมการ ผู้บริหารพนักงาน
 4. จัดทำและประกาศมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อพนักงานและสาธารณชน
 5. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
 6. กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสร่วมประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
 7. กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ) มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้ พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯได้รับการประเมินและ รางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

 • การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559
  ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Corporate Governance ReportofThaiListed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 80 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” (มีผลคะแนนอยู่ในช่วง 90-100) จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท
 • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559
  ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี(AGM Checklist)ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(Thai InvestorsAssociation) โดยบริษัทฯได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ100คะแนนเต็มติดต่อกันเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี2555 เป็นต้นมา
 • การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่14ตุลาคม2559 บริษัทฯได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประจำปี2559
  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาธิบาล(Environmental,Socialand Governance:ESG) ประจำปี2559จากทั้งหมด612 บริษัทจดทะเบียน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ด้านพนักงาน และด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
  1. 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
  2. 5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
  3. 5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
  4. 5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  5. 5.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ
  6. 5.6 การประชุมคณะกรรมการ
  7. 5.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
  8. 5.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ
  9. 5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  10. 5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
  11. 5.11 เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท
  12. 5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
  13. 5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 8. จริยธรรมทางธุรกิจ
 9. ความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 10. การพิจารณาทางวินัย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติดังนี้

 1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
 2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้ง มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ
 3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดีให้ข้อมูลข่าวสารอย่าง ถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
 4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
 5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษา ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
 6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม
 8. มิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน