MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลัก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักทรัพย์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและของพนักงานโดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่าง ๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจแขนงต่าง ๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 
3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาและทบทวนการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงการทบทวนกลไกการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลองค์กร โดยมีการนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ และพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานการตัดสินใจขององค์กร และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงกว้างต่อไป

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนางานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและทบทวนการนำ “CG Code” มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 3. กำกับให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ จัดทำแผนปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Action Plan GCG) ให้สอดคล้องตามประเด็นที่สายตรวจสอบเสนอให้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน MBK GROUP
 5. รณรงค์ส่งเสริม และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน MBK GROUP อย่างต่อเนื่อง
 6. กำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยของ MBK ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินและรางวัลต่าง ๆ จากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

 • การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
  ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 โดยเป็น 1 ใน 110 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 620 บริษัท โดยในปี 2559 ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็น 1 ใน 80 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)
  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดันหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการคัดเลือกทั้งหมดในปี 2560 จำนวน 656 และปี 2559 จำนวน 621 บริษัททั่วประเทศ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ด้านพนักงาน และด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
  1. 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
  2. 5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
  3. 5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
  4. 5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  5. 5.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ
  6. 5.6 การประชุมคณะกรรมการ
  7. 5.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
  8. 5.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ
  9. 5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  10. 5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
  11. 5.11 เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท
  12. 5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
  13. 5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 8. จริยธรรมทางธุรกิจ
 9. ความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 10. การพิจารณาทางวินัย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

 1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
 2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้ง มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
 4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
 5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษา ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
 6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
 7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม
 8. มิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน